สวัสดิการเงินกู้ร่วมกับธนาคารออมสิน

สวัสดิการเงินกู้ร่วมกับธนาคารออมสิน (04/09/2561)

ธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่ต้องการจัดหาที่อยู่อาศัย หรือลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะให้ต่ำลง ดังนี้

  1. GSB HOME LOAN เพื่อชื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (ตามรูปที่ 1)
  2. HOME LOAN สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป/กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่ม REFINANCE จากสถาบันการเงินอื่นๆ (ตามรูปที่ 2)
  • หากพนักงานท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อสอบถาม ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ (02-662-7275 -7) หรือสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 1224
  • ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก