กิจกรรม We love IPST ปีที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันส่งเรื่องเล่า (Storytelling) เราอยากเล่าเรื่องรักและผูกพัน สสวท. ในรูปแบบงานเขียนความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือในรูปแบบวิดีโอความยาว 2 – 5 นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้สึกดีๆ เรื่องราวความรักความผูกพันต่อองค์กรที่พนักงานมีต่อ สสวท. สร้างแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่า กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันกับองค์กร

Read more