ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ สสวท.ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

Read more