การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ(SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือ ศูนย์ SEAMEO SEPS *********************************************************** ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ที่ประเทศไทย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional

Read more