รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าประกอบร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของ สสวท. และจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในเรสสิเด้นท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของ สสวท. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read more