การบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินการจัดพนักงานทั้งองค์กรเข้าร่วมการอบรมขยายผลจากหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยให้เข้ารับฟังการบรรยายให้หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสถาบันและประเทศ ตลอดจนเพื่อให้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และเกิดความสามัคคี ขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว สสวท. ทุกคน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม

Read more