แนะนำพนักงานใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายเทอดศักดิ์ ณ สงขลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก นางสาวภาสิริ โยธาวงษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน

Read more