ผู้บริหารระดับกลาง

สำนักวิชาการ

                  

สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพฯ

     

สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     

สำนักวิจัยและประเมินมาตรฐาน

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู

สำนักบริหาร

          

สำนักพัฒนาองค์กร


หน่วยงานภายใต้การกำกับของผู้อำนวยการ สสวท.