ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ของ สสวท.

 

 

สุพัตรา ผาติวิสันติ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส

สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

EmailWebsite
กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู

EmailWebsite
สุพจน์ วุฒิโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

EmailWebsite
พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ
ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเทคโนโลยี

EmailWebsite
สุวัฒน์ วงษ์จำปา
ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

EmailWebsite
ราม ติวารี
ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

EmailWebsite
ถนิม ทิพย์ผ่อง
ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

EmailWebsite
ภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์
ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

EmailWebsite