ผู้บริหารระดับกลาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำนักวิชาการวัดและประเมินผล

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ

 

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ

 

ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน