ผู้บริหารระดับกลาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำนักวิชาการวัดและประเมินผล

สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน