ผู้บริหารระดับกลาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  

สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำนักวิชาการวัดและประเมินผล

สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ

   

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน