ผู้บริหารระดับกลาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

  

สำนักวิชาวัดและประเมินผล

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ

 

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน