ผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน สสวท.

กลุ่มวิชาการ

แบ่งผลงานตามปีงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ

แบ่งผลงานตามปีงบประมาณ

 

 

 

เจ้าหน้าที่อาวุโส
นางชลธชา น้อยสุวรรณ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ผลงาน
-
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015

 

 

เจ้าหน้าที่อาวุโส
นางนันทิดา บุญประดับ
ฝ่าย สควค.
ผลงาน
- คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไประดับหลังสำเร็จการศึกษา
- การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในการปฏิบัติงานประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. และรูปรายงานการประชุมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน (Job Analysis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • เจ้าหน้าที่อาวุโส
    นายสุริยา พรหมจิตร์ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
    ผลงาน

 

 

 

 

 

***Intranet