ผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน สสวท.

กลุ่มวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • นักวิชาการอาวุโส
  นางสุทธิดา เชื่อมกลาง  สาขาเทคโนโลยี
  ผลงาน
  -
  -
  -
  -

กลุ่มอำนวยการ


 • เจ้าหน้าที่อาวุโส
  นางวนิดา สิงห์น้อย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
  ผลงาน
  -
  -
  -
  -

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส
  นายสุริยา พรหมจิตร์ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
  ผลงาน
  -
  -
  -
  -

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส
  นางเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ผลงาน
  -
  -
  -
  -

 

 •  

***Intranet