ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ

หมวด ค

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

รหัสเรื่อง
ค-001ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการ อำนาจหน้าที่ การบริหารงาน อัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชน์
ค-002ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 (24/08/2564)
ค-003ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. พ.ศ. 2562
ค-004ข้อบังคับ สสวท.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562
ค-005ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2566
ค-006ประกาศมาตรฐานตำแหน่ง พ.ศ. 2562
ค-007ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการ อำนาจหน้าที่การบริหารงาน อัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2544
ค-008ระเบียบ สสวท.ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ค-009หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหาพนักงานฯ พ.ศ. 2561
ค-010ระเบียบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560
ค-011ระเบียบค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นฯ พ.ศ. 2560
ค-012ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561
ค-012ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561
ค-013ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานกลุ่มบริหาร พ.ศ. 2559
ค-014ระเบียบว่าด้วยการต่ออายุสัญญาจ้าง พ.ศ. 2560
ค-015ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2561
ค-016ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2543
ค-017ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยการสั่งพักงานและเงินเดือนของผู้ถูกพักงาน พ.ศ. 2543
ค-018ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2562
ค-019ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสอบข้อเท็จจริง และสอบวินัย พ.ศ.2561
ค-020ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ.2566 (03/01/2566)
ค-021ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. (10/02/2566)
ค-022ประกาศ สสวท. เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานในระดับสาขา ฝ่าย และส่วน พ.ศ. 2566 (03/01/2566)
ค-023ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษพนักงาน พ.ศ. 2566 (20 มิ.ย. 66)

หมวด ง

หลักเกณฑ์ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รหัสเรื่อง
ง-001ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ง-002ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราว
ง-003ระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2560
ง-004ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยสโมสร สสวท. พ.ศ. 2544
ง-005ระเบียบให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาตนเอง พ.ศ. 2560
ง-006ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2520
ง-007ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2534
ง-009ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ สสวท.
ง-010ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเงินค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2560

แนวปฏิบัติ

เรื่อง
- แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว
- แนวปฏิบัติในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานภายนอก (TOR)
- แนวปฏิบัติในการสวมบัตรคล้องคอ บัตรแสดงตนการเป็นบุคลากร สสวท.
- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ
- การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินสถานพยาบาลเอกชน
- แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
- แนวปฏิบัติในการขอลาพักผ่อนเพื่อชดเชยการมาปฏิบัติงานในวันหยุด
- บันทึกข้อความแจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสาขา ฝ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- การขออนุญาตออกนอกสถานที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ประกาศ

เรื่อง
- ประกาศ สสวท. กำหนดวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567
- ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานชั่วคราวของ สสวท. (24/01/2566)
- ประกาศ สสวท. วันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2566 (Update ต.ค. 66)
- ประกาศ สสวท.เรื่อง พนักงานครบเกษียณอายุกรณีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566
- ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม
- ประกาศ สสวท. วันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2565
- ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2564
- ประกาศ สสวท. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อวาระการดำรงตำแหน่งพนักงานกลุ่มบริหารระดับกลาง
- ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
- ประกาศ สสวท. เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบปกติขาว และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ สสวท. การจัดแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. 2562
- การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่