ผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน สสวท.

วิธีการใช้งาน
1. หากต้องการดาวน์โหลดหรือดูไฟล์ ต้องล็อคอินด้วยบัญชีอีเมลของ สสวท.
2. ผลงานที่นำขึ้นเผยแพร่แบ่งตามปีงบประมาณ

กลุ่มวิชาการ

 

 

 

นางสุทธิดา เชื่อมกลาง
ผลงาน

1. การวิเคราะห์การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
2. การวิจัยและติดตามการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
3. บทความทางวิชาการนาวาฝ่าวิกฤต : ตัวอย่างการเพิ่มระดับความเข้มข้นทางวิชาการในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
4. บทความทางวิชาการนิวซีแลนด์กับระบบการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางสาวลลิดา อ่ำบัว
ผลงาน

1. การวิเคราะห์การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ กิจกรรมสะเต็มสิ่งแวดล้อม
2. บทความห้องเรียนบูรณาการ
3. บทความวันดินโลก
4. บทความเทคโนโลยีกับการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นายอนุชิต อารมณ์สาวะ
ผลงาน
1. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุด สสวท. ปี พ.ศ. 2558 – 2560
2. การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุด สสวท. โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรนารถ อยู่สุข
ผลงาน
1. คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิก
2. บทความความน่าจะเป็นในชีวิตจริง
3. บทความ Math & Music I ความผูกพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี

 

 

 

 

 

 

 

นางน้ำทิพย์ จรรยาธรรม
ผลงาน
1. การวิเคราะห์สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. บทความ เรื่อง e-book เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
3. บทความ เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
4. บทความ เรื่อง มาแปลผลการพยากรณ์อากาศกันเถอะ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์
ผลงาน
1. ผลการวิจัย เรื่องการสำรวจความพึงพอใจและปัญหาในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สื่อ 60 พรรษา)
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ
ผลงาน
1. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระเรียนการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมสาระเคมี
2. บทความเคมีกับการพิสูจน์หลักฐาน
3. บทความ ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างทางเคมีของสาร
4. บทความการใช้โปรแกรม iMovie เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อสารเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
ผลงาน
1. การวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมประกอบบทเรียน เรื่อง การหมุนเวียนของระบบลมโลก
2. บทความการนำโปรแกรม stellarium มาใช้ประกอบการสอน
3. บทความ cloud color
4. บทความ มาหลบฝนกันเถอะ

 

 

 

นางสาวอุษณีย์ วงศ์อามาตย์
ผลงาน
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การอ่านและการเขียนจานวนนับหลายหลัก
2. บทความวีดิทัศน์ชุดสนุกคิดคณิตศาสตร์
3. บทความเข้าใจการคูณ
4. บทความไขข้อสงสัยหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.4

 

 

 

 

 

 

นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน์
ผลงาน
1. ผลงานแปล โฟกัสประเด็นจากผลการประเมิน PISA 2015 (ฉบับแปลไทย)
2. PISA 2015-results-in-focus (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
3. บทความการพัฒนาวิชาชีพครูสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้
4. บทความความลับของเซี่ยงไฮ้
5. บทความความเข้าใจคลาดเคลื่อน

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐิดา พรหมยอด
ผลงาน
1. บทความทักษะการพยากรณ์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. บทความการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ CER (Claim, Evidence, and Reasoning)
3. บทความการนำเสนอแนวคิดผ่านผังมโนทัศน์
4. การวิเคราะห์การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณญาดา ณ นคร
ผลงาน
1. บทความรูปแบบของกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2. บทความนิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3. บทความโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
4. การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 

 

 

นายอลงกต ใหม่ด้วง
ผลงาน

1. งานเชิงวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานการผลิตหนังสือเรียน และคู่มือครูของ สสวท. ให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2. บทความเชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม
3. บทความสนุกกับความน่าจะเป็นเรียนๆ เล่นๆ อย่างสะเต็มศึกษา
4. บทความถนัดขวาหรือซ้ายบอกได้ด้วยอัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

นางสาวนุศวดี พจนานุกิจ
ผลงาน
1. การวิเคราะห์การใช้หนังสือเรียนและคู่มือครู วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บทที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
2. บทความ "กังหันชัยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ" กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3. บทความไมโครพลาสติก (Microplastics) มหันตภัยขนาดจิ๋ว
4. บทความ ลมเจ้าปัญหา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
ผลงาน
1. การวิเคราะห์การพัฒนาครูด้านสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.
2. บทความ Visual thinking คิดเป็นภาพ เข้าใจอย่างเป็นระบบ
3. บทความการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แอปพลิเคชัน seesaw
4. บทความสะเต็มศึกษาในบริบทของนานาประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัณฑิลา อุดร
ผลงาน
1. ผลงานศิลปะภาพประกอบทางชีววิทยา
2. บทความการผลิตสื่อโครงสร้างดอกจากห้องครัว
3. บทความกิจกรรมการประดิษฐ์ลวดลายโซ่อาหารบนถุงผ้า
4. บทความการใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

 

 

 

 

 

 

 

นายวชิร ศรีคุ้ม 
ผลงาน
1. ผลงานวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรอบรมพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์
2. บทความวิชาการ นิตยสาร เรื่อง แนวความคิดคลาดเคลื่อนกับการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. บทความวิชาการ นิตยสาร เรื่อง “Potato Cup” ทางเลือกทางเลือกใหม่ของการจัดการเรียนรู้เรื่่องออสโมซิส
4. บทความวิชาการ นิตยสาร เรื่อง บ้านนักวิทย์(น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิวรรณ เมลืองนนท์ 
ผลงาน
1. บทความสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม
2. บทความสำรวจกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
3. บทความเรื่องคณิตศาสตร์กับอุณหภูมิ
4. บทความเรื่องพฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์
5. รายงานการจัดทำงานวิชาการในลักษณะอื่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
6. สรุปรายการสื่อ GeoGebra ในสื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

 

 

 

 

 

 

นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร
ผลงาน
1. ผลงานวิเคราะห์เรื่องผลการทดลองใช้และแนวทางการปรับปรุงหนังสือเรียนเทคโนโลยี ชั้น ป.5
2. บทความ Internet of Things เมื่อทุกสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต
3. บทความ คิดก่อน บลา บลา นานา โซเชียล
4. บทความ ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์ จันเลน
ผลงาน
1.
2.
3.
4.

 

 

 

 

 

 

 

นายรณชัย ปานะโปย
ผลงาน
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุธิดา การีมี
ผลงาน

1.
2.
3.
4.


กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

นางสาวเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล
ผลงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานระดับหลังสำเร็จการศึกษาของฝ่าย พสวท.
2. งานวิจัยประสิทธิภาพและพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

 

 

 

 

 

นางวนิดา สิงห์น้อย
ผลงาน
1. การวิเคราะห์การบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คู่มือการขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนยกร่าง/บรรณาธิการกิจให้กับบุคคลภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวละออ เจริญศรี
ผลงาน
1. คู่มือการจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. งานวิเคราะห์การจัดการงานประชุมที่มีช่วงเวลาทับซ้อนกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกานต์รวี เนาวโอภาส
ผลงาน
1. คู่มือการเขียนรายงานการเดินทาง
2. งานเชิงวิเคราะห์การเขียนรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ
ผลงาน
1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
2. คู่มือการดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทสไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

 

 

 

นางศรีษุณี วงษ์ตนานนท์
ผลงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานวิเคราะห์เรื่องศึกษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

นางชลธชา น้อยสุวรรณ
ผลงาน
1. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนันทิดา บุญประดับ
ผลงาน
1. คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไประดับหลักสำเร็จการศึกษา
2. การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในการปฏิบัติงานประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. และรูปรายงานการประชุมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน (Job Analysis)

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก
ผลงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานการส่งใช้เงินยืมด้วย QR Code
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่องส่งใช้เงินยืมด้วยใบสำคัญจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
ผลงาน
1. คู่มือการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากร สสวท.
2. งานวิจัยเรื่องการสำรวจระดับความสุข (HAPPINOMETER) ของบุคลากร สสวท. ปี 2561

 

 

 

นางสาวสุพัตรา ทองคำ
ผลงาน
1. งานวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

นางกมลพรรณ เขมะโร
ผลงาน

1. งานเชิงวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการอบรมเพื่อออกแบบคู่มือการบริหารจัดการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก
2. คู่มือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุศนา ศรีพานิช
ผลงาน

1. การวิเคราะห์เพื่อประเมิลผลการฝึกอบรม กรณีศึกษาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาที่เน้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน" สำหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโครงการ สควค. ระยะที่ 3
2. คู่มือการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับผู้รับทุนโครงการ สควค.