ผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน สสวท.

วิธีการใช้งาน
1. หากต้องการดาวน์โหลดหรือดูไฟล์ ต้องล็อคอินด้วยบัญชีอีเมลของ สสวท. เช่น xxx@office.ipst.ac.th
2. ผลงานที่นำขึ้นเผยแพร่แบ่งตามปีงบประมาณ

กลุ่มวิชาการ

 

 

 

นางสุทธิดา เชื่อมกลาง
ผลงานนักวิชาการอาวุโส

1. การวิเคราะห์การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
2. การวิจัยและติดตามการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลลิดา อ่ำบัว
ผลงานนักวิชาการอาวุโส

1. การวิเคราะห์การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ กิจกรรมสะเต็มสิ่งแวดล้อม
2. บทความห้องเรียนบูรณาการ
3. บทความวันดินโลก
4. บทความเทคโนโลยีกับการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุชิต อารมณ์สาวะ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุด สสวท. ปี พ.ศ. 2558 – 2560
2. การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุด สสวท. โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรนารถ อยู่สุข
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิก
2. บทความความน่าจะเป็นในชีวิตจริง
3. บทความ Math & Music I ความผูกพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

นางน้ำทิพย์ จรรยาธรรม
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. บทความ เรื่อง e-book เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
3. บทความ เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
4. บทความ เรื่อง มาแปลผลการพยากรณ์อากาศกันเถอะ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลการวิจัย เรื่องการสำรวจความพึงพอใจและปัญหาในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สื่อ 60 พรรษา)
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระเรียนการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมสาระเคมี
2. บทความเคมีกับการพิสูจน์หลักฐาน
3. บทความ ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างทางเคมีของสาร
4. บทความการใช้โปรแกรม iMovie เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อสารเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมประกอบบทเรียน เรื่อง การหมุนเวียนของระบบลมโลก
2. บทความการนำโปรแกรม stellarium มาใช้ประกอบการสอน
3. บทความ cloud color
4. บทความ มาหลบฝนกันเถอะ

 

 

 

นางสาวอุษณีย์ วงศ์อามาตย์
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การอ่านและการเขียนจานวนนับหลายหลัก
2. บทความวีดิทัศน์ชุดสนุกคิดคณิตศาสตร์
3. บทความเข้าใจการคูณ
4. บทความไขข้อสงสัยหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.4

 

 

 

 

 

 

นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน์
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานแปล โฟกัสประเด็นจากผลการประเมิน PISA 2015 (ฉบับแปลไทย)
2. PISA 2015-results-in-focus (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
3. บทความการพัฒนาวิชาชีพครูสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้
4. บทความความลับของเซี่ยงไฮ้
5. บทความความเข้าใจคลาดเคลื่อน

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐิดา พรหมยอด
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. บทความทักษะการพยากรณ์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. บทความการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ CER (Claim, Evidence, and Reasoning)
3. บทความการนำเสนอแนวคิดผ่านผังมโนทัศน์
4. การวิเคราะห์การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางสาวณญาดา ณ นคร
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. บทความรูปแบบของกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2. บทความนิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3. บทความโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
4. การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 

 

 

นายอลงกต ใหม่ด้วง
ผลงานนักวิชาการอาวุโส

1. งานเชิงวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานการผลิตหนังสือเรียน และคู่มือครูของ สสวท. ให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2. บทความเชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม
3. บทความสนุกกับความน่าจะเป็นเรียนๆ เล่นๆ อย่างสะเต็มศึกษา
4. บทความถนัดขวาหรือซ้ายบอกได้ด้วยอัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

นางสาวนุศวดี พจนานุกิจ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์การใช้หนังสือเรียนและคู่มือครู วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บทที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
2. บทความ "กังหันชัยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ" กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3. บทความไมโครพลาสติก (Microplastics) มหันตภัยขนาดจิ๋ว
4. บทความ ลมเจ้าปัญหา

 

 

 

 

 

 

นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์การพัฒนาครูด้านสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.
2. บทความ Visual thinking คิดเป็นภาพ เข้าใจอย่างเป็นระบบ
3. บทความการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แอปพลิเคชัน seesaw
4. บทความสะเต็มศึกษาในบริบทของนานาประเทศ

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัณฑิลา อุดร
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานศิลปะภาพประกอบทางชีววิทยา
2. บทความการผลิตสื่อโครงสร้างดอกจากห้องครัว
3. บทความกิจกรรมการประดิษฐ์ลวดลายโซ่อาหารบนถุงผ้า
4. บทความการใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

 

 

 

 

 

 

นายวชิร ศรีคุ้ม 
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรอบรมพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์
2. บทความวิชาการ นิตยสาร เรื่อง แนวความคิดคลาดเคลื่อนกับการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. บทความวิชาการ นิตยสาร เรื่อง “Potato Cup” ทางเลือกทางเลือกใหม่ของการจัดการเรียนรู้เรื่่องออสโมซิส
4. บทความวิชาการ นิตยสาร เรื่อง บ้านนักวิทย์(น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิวรรณ เมลืองนนท์ 
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. บทความสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม
2. บทความสำรวจกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
3. บทความเรื่องคณิตศาสตร์กับอุณหภูมิ
4. บทความเรื่องพฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์
5. รายงานการจัดทำงานวิชาการในลักษณะอื่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
6. สรุปรายการสื่อ GeoGebra ในสื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

 

 

 

 

 

นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานวิเคราะห์เรื่องผลการทดลองใช้และแนวทางการปรับปรุงหนังสือเรียนเทคโนโลยี ชั้น ป.5
2. บทความ Internet of Things เมื่อทุกสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต
3. บทความ คิดก่อน บลา บลา นานา โซเชียล
4. บทความ ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์ จันเลน
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับร่าง เดือนมิถุนายน 2559
2. บทความ INQUIRY กำลังจะหายไป
3. บทความ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดห้องเรียนแบบสืบเสาะและแนวทางปรับความเข้าใจ
4. บทความ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับทฤษฎี "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)"

 

 

 

 

 

 

นายรณชัย ปานะโปย
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ สถานการณ์กราฟกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. บทความประยุกต์แนวทางการแก้ปัญหาของโพลยาเพื่อพัฒนาการเขียนทางคณิตศาสตร์
3. บทความคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์
4. บทความนับเป็น...เป็นอย่างไร

 

 

นางสาวสุธิดา การีมี
ผลงานนักวิชาการอาวุโส

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์
2. บทความการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 1
3. บทความ การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 2
4. บทความมุมมองเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Open Educational Resources ในสถาบันการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันทยา อัครอารีย์
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์บทเรียนเรื่องพันธุศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. บทความสิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
3. บทความกิจกรรม "โมบายนานาพันธุ์"
4. บทความทำไมยิ่งสูงจึงยิ่งเหนื่อย

 

 

 

 

 

 

นางสาวปุณิกา พระพุทธคุณ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อหา บริบท และสื่อประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 บทที่ 1 ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 1-7)
2. บทความ 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7.pdf
3. บทความปริศนาทาร์เซีย: Tarsia Puzzle
4. บทความการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ: พอลิเมอร์

 

 

 

 

 

นางสาวขวัญชนก ศรัทธาสุข
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน
2. บทความ Flip book movie กับการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา
3. บทความคลอโรฟิลล์กับสุขภาพ
4. บทความผมตรงและผมหยิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างไร

 

 

 

 

 

นางสาววรนารถ อยู่สุข
ผลงานผู้ชำนาญ

1. บทวิเคราะห์การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) ม.1 หน่วยที่ 6
3. คู่มือการใช้ฯ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
4. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
5. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

 

 

 

 

นางสาวปฐมาภรณ์ อวชัย
ผลงานผู้ชำนาญ
1. รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ เรื่องเซต
2. รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น
3. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเงินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

 

 

นางเหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์
ผลงานผู้ชำนาญ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่องการวิเคราะห์การส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. งานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ การใช้บาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจันทร์นภา อุตตะมะ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนเรื่อง พหุนาม
2. บทความ เรื่องคณิตศาสตร์กับมายากลไพ่ระดับโลก
3. บทความ เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ The Geometer’s Sketchpad ในการสำรวจเกี่ยวกับภาคตัดกรวย
4. บทความ เรื่องค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สสวท. 2563… เขาทำอะไรกันนะ

 

 

 

 

 

 

นางสุธารส นิลรอด
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. รายงานการจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แคลคูลัส โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
2. บทความ เรื่องปริศนาส้มโอ
3. บทความ เรื่องสำรวจกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
4. บทความ เรื่องหมายเลขบนรันเวย์
5. บทความ เรื่องสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมกับกิจกรรม “ยอดขายเค้กในแต่ละวัน”
6. บทความ เรื่องขายกาแฟอย่างไรให้ตรงใจกลุ่มลูกค้า

 

 

 

 

 

นางสาวสิริวรรณ จันทร์กูล
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เส้นขนาน และเรื่อง วงกลม โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06
2. บทความ เรื่องฟีโบนักชีในธรรมชาติ
3. บทความ เรื่องกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับจำนวน - Calculator Bingo
4. บทความ เรื่องคิดนอกกรอบกับโปรแกรม The Geometer_s Sketchpad - กราฟนิรนาม

 

 

 

 

นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่องการวิเคราะห์ตัวเลือกของข้อสอบแบบเลือกตอบเพื่อสะท้อนคุณภาพข้อสอบ
2. บทความทางวิชาการการการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy SML) ตามแนวทางของ สสวท.
3. บทความทางวิชาการ COVID-19 ภัยร้ายที่โลกต้องเผชิญ
4. บทความทางวิชาการวัคซีนต้านโรค COVID-19 ความหวังแห่งมวลมนุษยชาติ

 

 

 

 

นางสุทธิดา เชื่อมกลาง
ผลงานผู้ชำนาญ
1. งานวิเคราะห์ เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565
2. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 - บทที่ 1
3. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 - บทที่ 1
4. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 - บทที่ 3
5. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 - บทที่ 3
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 - บทที่ 2
7. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 - บทที่ 2

 

 

 

 

 

นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุน พสวท.
2. บทความความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน
3. บทความหวานเท่าไรจึงจะพอดี
4. บทความการทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า

 

 

 

 

 

 

นางสาววิวาภร สุดแสวง
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุประจำงบประมาณ 2555 และ 2556
2. คู่มือการปฏิบัติงานทุนวิจัย พสวท. แรกบรรจุ

 

 

 

 

 

 

 

นางวิมลมาศ ถนอมเกียรติ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. หนังสือการ์ตูนูนวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีลำนำ
3. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. การประเมินการปฏิบัติกับการออกแบบกิจกรรม Performance Task

 

 

 

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์
ผลงานผู้ชำนาญ
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. เอกสารตำรา หนังสือเรียน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรตพร หลิน
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ

 

 

 

 

 

 

 

นายพนมยงค์ แก้วประชุม
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ

 

 

 

 

 

 

 

นางภิญญดา ดำด้วง
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. บทความ
2. งานวิชาการลักษณะอื่น

 

 

 

 

 

 

 

นางณัตตยา มังคลาสิริ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. บทความ
2. งานวิชาการลักษณะอื่น

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ

 

 

 

นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด
ผลงานผู้ชำนาญ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. เอกสารตำรา หนังสือเรียน

 

 

 

 

 

 

นายรักษพล ธนานุวงษ์
ผลงานผู้ชำนาญ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. เอกสารตำราเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกวิน เชื่อมกลาง
ผลงานผู้ชำนาญ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. งานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสยามชัย สุกใส
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธเณศ เกิดแก้ว
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิลานี สุชีวบริพนธ์
ผลงานนักวิชาการอาวุโส
1. งานเชิงวิเคราะห์
2. บทความ


กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

นางสาวเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือการปฏิบัติงานระดับหลังสำเร็จการศึกษาของฝ่าย พสวท.
2. งานวิจัยประสิทธิภาพและพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

 

 

 

 

 

นางวนิดา สิงห์น้อย
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. การวิเคราะห์การบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คู่มือการขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนยกร่าง/บรรณาธิการกิจให้กับบุคคลภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวละออ เจริญศรี
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือการจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. งานวิเคราะห์การจัดการงานประชุมที่มีช่วงเวลาทับซ้อนกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกานต์รวี เนาวโอภาส
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือการเขียนรายงานการเดินทาง
2. งานเชิงวิเคราะห์การเขียนรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
2. คู่มือการดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทสไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

 

 

 

นางศรีษุณี วงษ์ตนานนท์
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานวิเคราะห์เรื่องศึกษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางชลธชา น้อยสุวรรณ
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนันทิดา บุญประดับ
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไประดับหลักสำเร็จการศึกษา
2. การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในการปฏิบัติงานประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. และรูปรายงานการประชุมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน (Job Analysis)

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือการปฏิบัติงานการส่งใช้เงินยืมด้วย QR Code
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่องส่งใช้เงินยืมด้วยใบสำคัญจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. คู่มือการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากร สสวท.
2. งานวิจัยเรื่องการสำรวจระดับความสุข (HAPPINOMETER) ของบุคลากร สสวท. ปี 2561

 

 

 

นางสาวสุพัตรา ทองคำ
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. งานวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
2. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกมลพรรณ เขมะโร
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส

1. งานเชิงวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการอบรมเพื่อออกแบบคู่มือการบริหารจัดการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก
2. คู่มือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุศนา ศรีพานิช
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส

1. การวิเคราะห์เพื่อประเมิลผลการฝึกอบรม กรณีศึกษาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาที่เน้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน" สำหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโครงการ สควค. ระยะที่ 3
2. คู่มือการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับผู้รับทุนโครงการ สควค.

 

 

 

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. การวิเคราะห์กระบวนการเบิกค่าล่วงเวลาด้วยระบบ e-HR
2. คู่มือการขอเบิกค่าล่วงเวลา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรุณี รุ่งเรือง
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส

1. การลดใช้กระดาษในการจัดประชุม (Paperless) (ศึกษาเปรียบเทียบการประชุมคณะกรรมการ สสวท. และการประชุมประสานงานบริหาร)
2. คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย (กรณีการประชุมคณะกรรมการ สสวท.)

 

 

 

 

 

 

นางธนิดา โพธิ์มาก
ผลงานผู้ชำนาญ

1. การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงาน สสวท. ต่อการใช้งานระบบ MIS-PLUS ในส่วนของฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
2. การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส

1. งานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (สงป.301) ปีงบประมาณ 2563
2. คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

นายสุนทร พรมมงคล
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ชุดประคองใบเลื่อยสายพานแบบแนวตั้ง
2. คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานเครื่องเลื่อยกล

 

 

 

 

 

 

 

นางวนิดา สิงห์น้อย
ผลงานผู้ชำนาญ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ Finance & Accounting FA ครบ จบที่เดียว
2. ผลงานลักษณะอื่น การตรวจครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี QR Code

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัชดา คำรักษ์
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์การเสนอเรื่องต่อผู้บริหารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. คู่มือการรับ - ส่ง เอกสาร/สิ่งของทางไปรษณีย์ ของ สสวท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐธิดา ฉายเงา
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงาน
2. คู่มือเรื่องการจัดประชุมประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ของสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

นางสาวปิยาภรณ์ ทองมาก
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส

 

 

นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ 
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. คู่มือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกฤษชนก อู่วิเชียร
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. คู่มือ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. คู่มือ

 

 

 

 

 

 

นางอรลดา ขำสุวรรณ์
ผลงานผู้ชำนาญ
1. งานวิจัย
2. งานเชิงวิเคราะห์

 

 

 

 

 

 

นางชลธชา น้อยสุวรรณ
ผลงานผู้ชำนาญ
1. งานวิจัย
2. งานเชิงวิเคราะห์

 

 

 

 

 

 

นางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก
ผลงานผู้ชำนาญ
1. งานวิจัย
2. งานเชิงวิเคราะห์

 

 

 

 

 

 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. คู่มือ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุมาพร เพชรอาชา
ผลงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
2. คู่มือ