หลักสูตรภายนอก

รวมหลักสูตรภายนอกสำหรับบุคลากร สสวท. สำหรับบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถดำเนินการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิก