แบบฟอร์ม

HR 1.01 ใบสมัครงาน [Word]

HR 1.02 ทะเบียนประวัติ [Word] [PDF]

 

บุคคลภายนอก

HR 1.03 ทะเบียนประวัติบุคคลภายนอก [Word]

HR 1.04 แบบลงเวลาปฏิบัติงานบุคคลภายนอก [Word]

HR 1.05 แบบรายงานผลงานของบุคคลภายนอก [Word]

HR 1.07(1) ข้าราชการที่ขออนุญาตมาช่วยงาน (สังกัด สพฐ.) [Excel] [PDF]

HR 1.07(2) ข้าราชการที่ขออนุญาตมาช่วยงาน (มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, สถาบัน) [Excel] [PDF]

HR 1.07(3) ข้าราชการที่ขออนุญาตมาช่วยงาน (สังกัดกระทรวงอื่น) [Excel] [PDF]

HR 1.07(4) นักวิชาการอิสระที่ขอเชิญมาช่วยงาน [Excel] [PDF]

HR 2.13 แบบขอหนังสือรับรอง [Word] [PDF]

 

การประเมิน

HR 2.05 แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง [Word] [PDF]

แบบประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งกลุ่มวิชาการ [Word]

แบบประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งกลุ่มอำนวยการ [Word]

 

สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล

HR 2.16 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (รัฐบาล) [Word] [PDF]

HR 2.17 แบบหนังสือขอเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน [Word] [PDF]

HR 2.18 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานถึงแก่กรรม [Word] [PDF]

HR 2.22 แบบคำขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการ [Word] [PDF]

HR R-01 แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเกษียณอายุ [PDF]

 

สวัสดิการการกู้ยืม

HR 2.28 คำขอกู้ยืมเพื่อซื้อสื่อเทคโนโลยีฯ [Word] [PDF]

HR 2.29 คำขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา [Word] [PDF]

HR 2.32 แบบคำขอใช้สวัสดิการสินเชื่อธนาคารออมสิน [Word] [PDF]

ธอส. – คำขอกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ [PDF]

 

ศึกษาต่อ ฝึกอบรมและพัฒนา

HR 3.02 แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเพื่อขอลาศึกษาต่อ [Word] [PDF]

HR 3.03 ใบสมัครรับทุน [Word] [PDF]

HR 3.04 แบบรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ [Word] [PDF]

HR 3.05 แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนต่างประเทศ [Word] [PDF]

HR 3.08 แบบฟอร์มรายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรม [Word] [PDF]

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [PDF]

– หนังสือแจ้งกำหนดวิธีการรับเงิน [PDF]

– หนังสือแจ้งกำหนดวิธีการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [PDF]

– แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [PDF]

– แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [PDF]

– หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่/แจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน [PDF]

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

HR 2.25 แบบใบลาออก [Word] [PDF]

HR 2.30 ใบลาอุปสมบท [Word] [PDF]

HR 2.31 ใบลาประกอบพิธีฮัจย์ [Word] [PDF]

HR 2.33 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัว [Word] [PDF]

HR 2.26 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้ [Word] [PDF]

HR 2.35 แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ [Word] [PDF]

แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [Word] [PDF]

แบบฟอร์มลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ [Word] [PDF]