คำสั่งแต่งตั้ง-ลาออก/กำหนดอำนาจหน้าที่/มอบอำนาจ

เรื่องวัน/เดือน/ปี
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวเบญจพร จักรบวรพันธ์11/04/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวอุมาพร เพชรอาชา เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป10/04/2567
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง 1.นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์ ผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 2.นางสาวจีระพร สังขะเวทัย ผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี 3.นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
01/04/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวพรหทัย สืบสุทธา เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป27/03/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววิลานี สุชีวบริพนธ์ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป27/03/2567
- เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง นายพรชัย อินทร์ฉาย พ้นจากตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย พสวท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป27/03/2567
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหาร นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพสวท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป27/03/2567
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางสาวพิชชากร อุดมสาลี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่าย สควค. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป26/03/2567
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256726/03/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางอรลดา ขำสุวรรณ์ นางชลธชา น้อยสุวรรณ และนางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก ตำแหน่งผู้ชำนาญ20/03/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายธเณศ เกิดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส20/03/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส20/03/2567
- เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์ พ้นจากตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป12/03/2567
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหาร นางสาวดนิตา ชื่นอารมณ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป12/03/2567
- เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน นางเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล ไปเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษยายน 256708/03/2567
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้นายพรชัย อินทร์ฉาย พนักงานกลุ่มบริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกตำแหน่งหนึ่ง29/02/2567
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ09/02/2567
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ พ.ศ. 2567 (คณะทำงาน PMQA)06/02/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวกฤษชนก อู่วิเชียร เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส06/02/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายสยามชัย สุกใส เป็นนักวิชาการอาวุโส02/02/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายกวิน เชื่อมกลาง เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ02/02/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายรักษพล ธนานุวงศ์ เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ22/01/2567
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายจักริน วิภาสวัชรโยธิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256719/01/2567
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส10/01/2567
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป26/12/2566
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป26/12/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 21/12/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวสุภัคสรณ์ รุ่งศรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป12/12/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาววรรณรดา นิรมานสกุล ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 07/12/2566
- เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.08/12/2566
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่ง นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ ดำรงตำแหน่งในกลุ่มบริหาร ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝ่าย พสวท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป31/10/2566
- เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง นายพรชัย อินทร์ฉาย พ้นจากตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย พสวท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป31/10/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด ตำแหน่งผู้ชำนาญ18/10/2566
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายวชิร ศรีคุ้ม ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร10/10/2566
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

11/09/2566
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

11/09/2566
- เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงานนางสาวรัมภา ศรีบางพลี06/09/2566
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร06/09/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงานนายนิรมิษ เพียรประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส06/09/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงานนางสาวปิยาภรณ์ ทองมาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส06/09/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงานนางณัตตยา มังคลาสิริ ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส06/09/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางภิญญดา ดำด้วง เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส27/07/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายอุกฤษ ชูเทพ11/07/2566
- เรือง แต่งตั้งพนักงาน นายอุกฤษ ชูเทพ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่าย พสวท.28/06/2566
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา27/06/2566
- เรื่อง ให้พนักงานพ้นตำแหน่งบริหารและแต่งตั้งพนักงาน นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
27/06/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวสุณิสา สมสมัย22/06/2566
- เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน นายอิทธิพงษ์ โลกุตรพล ตำแหน่งผู้ชำนาญ ไปสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ16/06/2566
- เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน นางสาวนีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม ตำแหน่งผู้ชำนาญ ไปสังกัดฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร12/06/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายพนมยงค์ แก้วประชุม เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส26/05/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวรตพร หลิน เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส16/05/2566
- เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์ รองผู้อํานวยการ เป็นรักษาการแทนผู้อํานวยการ สสวท. ระหว่างวันที่ 1–6 มิถุนายน 2566)12/05/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์ เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ12/05/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส03/05/2566
- เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง (รองศาสตราจารย์จตุรงค์ นภาธร)01/05/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวณัฐธิดา ฉายเงา เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส07/04/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวรัชดา คำรักษ์ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส07/04/2566
- เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน นางสาวกุลธิดา สะอาด ตําแหน่งนักวิชาการ ไปสังกัดสาขาประเมินผลทางการศึกษา30/03/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายศิลปเวท คนธิคามี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256628/03/2566
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําปี 256622/03/2566
- เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร10/03/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววิวาภร สุดแสวง เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส2/03/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางวิมลมาศ ถนอมเกียรติ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส2/03/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส23/02/2566
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายวชิร ศรีคุ้ม ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร15/02/2566
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม25/01/2566
- เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร สสวท.ปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.24/01/2566
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ (คณะทำงาน PMQA)19/01/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี19/01/2566
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางวนิดา สิงห์น้อย ตำแหน่งผู้ชำนาญ
11/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 11/2566 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) นายณรงค์ แสงแก้ว พิจารณางานของส่วนอาคารสถานที่ฯ05/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 1/2566 เรื่อง ให้พนักงานพ้นตําแหน่งบริหารและแต่งตั้งพนักงาน03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อํานวยการ03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่ง03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 4/2566 เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่และมอบอํานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 5/2566 เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่และมอบอํานาจให้พนักงานปฏิบัติงาน03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 6/2566 เรื่อง ให้พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งผู้อํานวยการสาขา ผู้อํานวยการฝ่าย และหัวหน้าส่วน03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ปฏิบัติงานตามตําแหน่งและหน้าที่03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 8/2566 เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่และมอบอํานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน03/01/2566
- คำสั่ง สสวท. ที่ 9/2566 เรื่อง กําหนดผู้มีอํานาจออกเช็คสั่งจ่ายเงินของ สสวท.03/01/2566
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายศรเทพ วรรณรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป23/12/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสุทธิดา เชื่อมกลาง ตำแหน่งผู้ชำนาญ20/12/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายสุนทร พรมมงคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส20/12/2565
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป25/11/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส สาขาวิจัยฯ
14/11/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ31/10/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 164/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร31/10/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 165/2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ31/10/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 166/2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน31/10/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 167/2565 เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจออกเช็คสั่งจ่ายเงินของ สสวท.31/10/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางสาวรัชดา ยาตรา ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชการและอัจฉริยภาพ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป11/10/2565
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายอธิป ฉายากุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป23/09/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 131/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส นายพรชัย อินทร์ฉาย06/09/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 132/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร06/09/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 133/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ06/09/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 134/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน06/09/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 135/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน06/09/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 136/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจออกเช็คสั่งจ่ายเงินของ สสวท.06/09/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวสิริวรรณ จันทร์กูล ตําแหน่งนักวิชาการอาวุโส30/08/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสุธารส นิลรอด ตําแหน่งนักวิชาการอาวุโส30/08/2565
- เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาววนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565)26/08/2565
- เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 256525/08/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวจันทร์นภา อุตตะมะ ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส25/08/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางเหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ ตำแหน่งผู้ชำนาญ25/08/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวปฐมาภรณ์ อวชัย ตำแหน่งผู้ชำนาญ25/08/2565
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวมาลาทิพย์ แจ้งไพร17/08/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววรนารถ อยู่สุข เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ 15/08/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวขวัญชนก ศรัทธาสุข เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส15/08/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายจตุพล โภคนิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย11/08/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม01/08/2565
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน (นายณรงค์ แสงแก้ว ทำหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณางานของส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะอีกหน้าที่หนึ่ง และมีอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)25/05/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 55/2565 คำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน27/04/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร22/04/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 52/2565 เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจออกเช็คสั่งจ่ายเงินของ สสวท.22/04/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 51/2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน22/04/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 50/2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน22/04/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 49/2565 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ22/04/2565
- คำสั่ง สสวท. ที่ 48/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร22/04/2565
- เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพรชัย อินทร์ฉาย เป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่20/04/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดํารงตําแหน่งบริหาร นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป18/03/2565
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายปวีณ นราเมธกุล ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป16/03/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายเตชทัต เรืองธรรม ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป15/03/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร นายพรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ01/03/2565
- เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน นางสาวลลิดา อ่ำบัว ไปสังกัดฝ่ายกิจการนานาชาติ01/03/2565
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ24/02/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 24/02/2565
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป17/02/2565
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส11/02/2565
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวนิสากรณ์ แสงประชุม

14/01/2565
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายวชิร ศรีคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาอค์กร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256529/12/2564
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป20/12/2564
- เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรของ สสวท. ปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.25/11/2564
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวกัญญจิต จันเสนา25/11/2564
- เรื่อง เลื่อนตําแหน่งพนักงาน นางสาวอรุณี รุ่งเรือง เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส15/11/2564
- เรื่อง เลื่อนตําแหน่งพนักงาน นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส15/11/2564
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ12/11/2564
- เรื่อง เลื่อนตําแหน่งพนักงาน นางสาวปุณิกา พระพุทธคุณ เป็นตําแหน่งนักวิชาการอาวุโส03/11/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวนันทยา อัครอารีย์ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส 25/10/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวสุธิดา การีมี
07/10/2564
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายนายจ้าง04/10/2564
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางเมธัสดา ทิพย์จริยาอุดม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป30/09/2564
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ13/09/2564
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน13/09/2564
- เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ นายวรวรงค์ รักเรืองเดช12/09/2564
- คำสั่ง สสวท. ที่ 130/2564 เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน26/08/2564
- คำสั่ง สสวท. ที่ 129/2564 เรื่อง ให้พนักงานพ้นตําแหน่งบริหารและแต่งตั้งพนักงานให้ดํารงตําแหน่งบริหาร26/08/2564
- คำสั่ง สสวท. ที่ 128/2564 เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่และมอบอํานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน26/08/2564
- คำสั่ง สสวท. ที่ 127/2564 เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่และมอบอํานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ26/08/2564
- คำสั่ง สสวท. ที่ 126/2564 เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าที่และมอบอํานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ26/08/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายรณชัย ปานะโปย16/08/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายนิพนธ์ จันเลน16/08/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร16/08/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวศศิวรรณ เมลืองนนท์16/08/2564
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางสาวประวีณา ติระ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร03/08/2564
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สสวท.18/06/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายวชิร ศรีคุ้ม เป็นนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 05/05/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวภัณฑิลา อุดร เป็นนักวิชาการอาวุโส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 256325/02/2564
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวเบ็ญวรรณ หาญพิพัฒน์ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 24/02/2564
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวเสาวนีย์ ศิริ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 256426/01/2564
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายเตชทัต เรืองธรรม ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256426/01/2564
- เรื่่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวนุศวดี พจนานุกิจ ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส08/01/2564
- เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.04/12/2563
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร16/11/2563
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางสาวสุพัตรา ทองคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส16/11/2563
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายปวีณ นราเมธกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย13/11/2563
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวภัณฑิลา อุดร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 256328/10/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายอลงกต ใหม่ด้วง เป็นนักวิชาการอาวุโส26/10/2563
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 1. นางสาวมาเรียม งามขำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ไปสังกัดสาขาเคมีและชีววิทยา 2. นางสาวณัฐธิดา ฉายเงา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไปสังกัดสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ30/09/2563
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256316/09/2563
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนาบุคลากร สสวท. ประจำปี 256324/08/2563
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท.เป็นองค์การแห่งคุณภาพ14/07/2563
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 1. นางนันทวัน สมสุข ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวัดและประเมินผล 2. นางฤทัย เพลงวัฒนา ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 3. นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสาขาวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 4. นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ03/07/2563
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป30/06/2563
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม13/05/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวณญาดา ณ นคร ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส27/04/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส27/04/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส27/04/2563
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางสาวประวีณา ติระ ตําแหน่งผู้ชํานาญ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร20/04/2563
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางศุภรา บาคาวอส30/03/2563
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต์19/03/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส25/02/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางนันทิดา บุญประดับ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส18/02/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางชลธชา น้อยสุวรรณ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส18/02/2563
- เรื่อง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางศรีษุณี วงษ์ตนานนท์11/02/2563
- เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายเทพนคร แสงหัวช้าง30/01/2563
- เรื่อง ให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงาน 02/01/2563
- เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ19/12/2562
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นายเตชทัต เรืองธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ19/12/2562
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน นางธันยากานต์ กุลศุภกร ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ19/12/2562
- เรื่อง ให้พ้นตำแหน่ง19/12/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน์ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส13/12/2562
- เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน12/12/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวอุษณีย์ วงศ์อามาตย์ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส06/12/2562
- แต่งตั้งพนักงาน นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ29/11/2562
- ให้พ้นตำแหน่ง นายพรชัย อินทร์ฉาย พ้นจากตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ29/11/2562
- เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบงานฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ29/11/2562
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 48 ปี19/11/2562
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวณิรัฐกาญจน์ พงษ์ธานี24/10/2562
- แต่งตั้งพนักงานนายสกรณ์ ชุณหะโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย อีกตำแหน่งหนึ่ง30/09/2562
- แต่งตั้งพนักงานนายสมเกียรติ ยังจีน ตำแหน่งผู้ชำนาญ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม30/09/2562
- แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายนายจ้าง10/09/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ เจ้าหน้าที่อาวุโส03/09/2562
- แต่งตั้งพนักงาน นายรณชัย ปานะโปย ตำแหน่งนักวิชาการ ไปสังกัดสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา22/08/2562
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว26/07/2562
- แต่งตั้งพนักงาน 1. นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 2. นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ27/06/2562
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนาบุคลากร สสวท. ประจำปี 256225/06/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวกานต์รวี เนาวโอภาส 21/06/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวละออ เจริญศรี04/06/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์30/04/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ30/04/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวรัมภา ศรีบางพลี30/04/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางน้ำทิพย์ จรรยาธรรม เป็นนักวิชาการอาวุโส19/04/2562
- แต่งตั้งพนักงาน นายธเณศ เกิดแก้ว สังกัดสาขาเคมีและชีววิทยา29/03/2562
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นางสาวเพ็ญประภา ซื่อตรง28/03/2562
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมการบรรยายขยายผลการอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"21/03/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางวนิดา สิงห์น้อย11/03/2562
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สสวท.07/03/2562
- แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์07/03/2562
- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ เพิ่มเติม07/03/2562
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน25/02/2562
- กำหนดผู้มีอำนาจออกเช็คสั่งจ่ายเงิน สสวท.25/02/2562
- ให้พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้อำนวยการสาขา ผู้อำนวยการฝ่ายและหัวหน้าส่วน25/02/2562
- แต่งตั้งพนักงานให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่
25/02/2562
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน25/02/2562
- ให้พ้นตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก20/02/2562
- แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนัก20/02/2562
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ20/02/2562
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน31/01/2562
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร28/01/2562
- แต่งตั้งพนักงานนายรชต ทรงอยู่ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ28/01/2562
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาววรนารถ อยู่สุข15/01/2562
- แต่งตั้งพนักงาน นายเทอดศักดิ์ ณ สงขลา15/01/2562
- แต่งตั้งพนักงาน นางสาวสิริ โยธาวงษ์15/01/2562
- แต่งตั้งพนักงาน นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น ไปสังกัดฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ14/01/2562
- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ11/01/2562
- แต่งตั้งพนักงาน 1. นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย รักษาการผู้อำนายการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 2. นางศุภรา บาคาวอส รักษาการผู้อำนายการฝ่ายสื้อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์28/12/2561
- แต่งตั้งพนักงาน นายณัฐพงษ์ ศรีเมือง นักวิชาการ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์28/12/2561
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 47 ปี21/12/2561
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม21/12/2561
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์และจัดทำคลังข้อมูลการเชื่อมโยงระบบ e-HR18/12/2561
- แต่งตั้งพนักงานเพือปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.11/12/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นายอนุชิต อารมณ์สาวะ 03/12/2561
- แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16/10/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวลลิดา อ่ำบัว30/11/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสุทธิดา เชื่อมกลาง26/11/2561
- แต่งตั้งพนักงาน 1. นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ์ 2. นายวัชระ เตียทะสินธ์ 3. นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์26/11/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา)19/11/2561
- แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง สสวท. ที่ 93/2561 (แก้ไขเพิ่มเติมการแต่งตั้งพนักงานฝ่าย พสวท. และศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา)19/11/2561
- แต่งตั้งพนักงาน นางสาวเขมวดี พงศานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี06/11/2561
- แต่งตั้งพนักงาน นายกฤษณ์ สิงนวล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ31/10/2561
- แต่งตั้งพนักงาน นายกฤชพล นิตินัยวินิจ19/10/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน นางสาวเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล19/10/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ17/10/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน17/10/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน17/10/2561
- แต่งตั้งพนักงานไปปฏิบัติงานเต็มเวลา (นางสาวประวีณา ติระ ปฏิบัติงามเต็มเวลาในฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์)17/10/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)16/10/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายศรเทพ วรรณรัตน์)08/10/2561
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร01/10/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวมาลาทิพย์ แจ้งไพร)26/09/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน (นายสุริยา พรหมจิตร์)24/09/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน24/09/2561
- แต่งตั้งพนักงาน 1. นางสาวปัญจรีย์ สาแก้ว 2. นางสาววรณรดา นิรมานสกุล 3. นายรัฐพงษ์ พิพัฒนชวลิตกุล20/09/2561
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร14/09/2561
- แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ14/09/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ14/09/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงาน14/09/2561
- แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ (นายพรชัย อินทร์ฉาย) 14/09/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายยศินทร์ กิติจันทโรภาส)06/09/2561
- มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ (นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบงานแทนนางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 จนกว่าจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ)06/09/2561
- แต่งตั้งพนักงาน 1. นางสาวเบญจพร วรรธนวหะ ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญ 2. นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ อีกหนึ่งตำแหน่ง 01/08/2561
- แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ)31/07/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาววิลานี สุชีวบริพนธ์)26/07/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาววิลานี สุชีวบริพนธ์ ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานและบูรณาการศึกษา สัปดาห์ละ 2 วัน)26/07/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวกมลลักษณ์ ถนัดกิจ)26/07/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (นางสาวปารวีร์ เล็กประเสริฐ)20/07/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ(นางสาวกุศลิน มุสิกุล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลฯ)20/07/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (นายพิทักษ์ เครือพิมาย)18/07/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ)6/07/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายอรรถพล พวงขาว)02/07/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (นายศุภวิริยะ สรณารักษ์)26/06/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ25/06/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน25/06/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน25/06/2561
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนาบุคลากร สสวท.ประจำปี 256121/06/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายพิทักษ์ เครือพิมาย) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์21/06/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช เป็นพนักงาน สสวท. และให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ)13/06/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายอธิป ฉายากุล)31/05/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวประวีณา ติระ ไปสังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ และปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สัปดาห์ละ 1 วัน)30/05/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (นางกิติยา จตุเกียรติประยูร)23/05/2561
- แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11/05/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์ ไปสังกัดสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน)9/05/2561
- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส23/04/2561
- แต่งตั้งรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ23/04/2561
- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ23/04/2561
- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ23/04/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ23/04/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน23/04/2561
- กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน23/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางประภาพร อุทัยแพน)23/04/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน (นางสาววิลาส รัตนานุกูล)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวสุจิตรา นาวัน)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวสุนิสา สุขวุฒิ)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาววรรทณี บ้านยาง)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายประกอบ สิทธิสัทธะ)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวอรพรรณ พิพิธภัณฑ์)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายชุมพล จันทะลา)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวเสาวนีย์ ศิริ)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวนฤมล เจริญทรัพย์)20/04/2561
- แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองงานฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน (นางจุรีกร ลรรพรัตน์)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวกฤษชนก อู่วิเชียร)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงานกลับไปปฏิบัติงานเต็มเวลาตามต้นสังกัดเดิม (นายเทอด พิธิยานุวัฒน์)20/04/2561
- อนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน (นายนันทวัฒน์ จตุเกียรติประยูร)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายอริย์วรรธน์ มลัยเถาว์)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวทิฆัมพร คล้ายจินดา)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นางสาวพวงเพชร ศรีมาน)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายสืบพงษ์ ปานเพียรกุลภัค)20/04/2561
- แต่งตั้งพนักงาน (นายนิธิพัฒน์ จันทสุทธิบวร)20/04/2561
- เลื่อนตำแหน่งพนักงาน (นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส)18/04/2561