การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

  1. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากร สสวท.
    – การฝึกอบรมและพัฒนาภายใน สสวท. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้จัดให้
    – การฝึกอบรมและพัฒนาภายนอก (ตามความต้องการของพนักงาน)
    – วิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม เช่น การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรม การสอนงาน เป็นต้น
  2. ทุนการศึกษาทุน สสวท.
  3. ทุน ก.พ.