การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากร สสวท. 
  1. การฝึกอบรมและพัฒนาภายใน สสวท. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้จัดให้
  2. การฝึกอบรมและพัฒนาภายนอก (ตามความต้องการของพนักงาน)
  3. วิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม เช่น การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรม การสอนงาน เป็นต้น