งานบริหารทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบงาน

  • วางแผนกำหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
  • กำหนดตำแหน่งงาน วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน รวมถึงจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  • ปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงดำเนินการการจ่ายเงินเดือน และการเบิกจ่ายสวัสดิการ
  • ดำเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพพนักงาน
  • เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงาน และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
  • เสนอแนะ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงติดตามให้พนักงานปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบวินัยที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอน เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และวินัย