งานพัฒนาองค์กร

รับผิดชอบงาน

  • วางแผนและดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร
  • ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ประสานการดำเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรพนักงาน
  • ริเริ่มและดำเนินการ พัฒนา และบริหารฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  • เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้มีการใช้องค์ความรู้ของสถาบันอย่างแพร่หลาย
  • สนับสนุนและผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ของสถาบันไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

 

กิจกรรม CSR ปี 2560

“สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”