ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1222
E-mail: hr@proj.ipst.ac.th