การขออนุมัติปฏิบัติงานที่บ้านผ่านระบบ WFH จะต้องทำอย่างไร

ขอปฏิบัติงานที่บ้านผ่านระบบ https://wfh.ipst.ac.th โดยทำการขออนุมัติล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์

Category: ระบบขอปฏิบัติงานที่บ้าน WFH