บรรยายวิชาการ “การนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอก ของผู้รับทุน สสวท.”

กำหนดการ บรรยายวิชาการ “การนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอกของผู้รับทุน สสวท.” วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร

Read more