รับสมัครคัดเลือกพนักงาน สสวท. เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่างประเทศ ) ประจำปี 2563

ด้วย สสวท. ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ทุน  เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในสาขาศึกษาศาสตร์/ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ วิชาเอก/ เน้นทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) ขอเชิญชวนพนักงานที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

Read more