เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางวิมลมาศ ถนอมเกียรติ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการอาวุโส เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คำสั่งแต่งตั้ง คลิก รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก

Read more