เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุมาพร เพชรอาชา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งhttps://hrod.ipst.ac.th/promote/

Read more