เงินช่วยเหลือพนักงาน

 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของพนักงาน จะได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ ทั้งนี้เฉพาะพนักงานมีสิทธิเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
  ประเภทผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เบิกค่าตอบแทนแพทย์ หรือค่าธรรมเนียมพิเศษได้ตามที่จ่ายจริง
  ประเภทผู้ป่วยใน อัตราค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 3,500 บาท ทั้งสถานพยาบาลของทางราชากรและของเอกชน
  – พนักงานและบุคคลในครอบครัว จะต้องนำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปยื่นต่อโรงพยาบาล โดยให้พนักงานแจ้งขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 2. ค่ารักษาพยาบาลในสถาพยาบาลของเอกชน รายการที่เบิกเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  ประเภทผู้ป่วยนอก
  – ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเบิกของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ 6,000 บาท รายการที่เบิกเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
  – การตรวจรักษาโรคฟันโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเบิกได้ปีงบประมาณละ 4,000 บาท
  ประเภทผู้ป่วยใน พนักงานและบุคคลในครอบครัว ต้องมีหนังสือรับรองและระบะว่า “เป็นกรณีจำเป็นรีบด่วน หากมิได้รับการรักษาในทันทีทันใด อาจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต” จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้
  – ค่ารักษาพยาบาล พนักงานเบิกได้ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท ของระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาภายใน 30 วัน ถ้าเกินกว่า 30 วัน เบิกส่วนที่เกินได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,000 บาท
  – ค่ารักษาพยาบาล บุคคลในครอบครัวของพนักงาานเบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท และอัตรค่าห้องและอาหารเบิกรวมกันได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,000 บาท

  ***
  หลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานนำไปใช้กับลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยอนุโลมแต่จะได้สิทธิเฉพาะตัวเอง คู่สมรสและบุตรโดยไม่รวมบิดามารดา

การตรวจสุขภาพประจำปี
ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จะได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการตามประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินช่วยค่าทำศพ
พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงานเป็นจำนวน 3 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยค่าทำศพ กรณีพนักงานตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน นำไปใช้กับลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยอนุโลมการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้
กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทำงานพนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่มิใช่เนื่องมาจากการทำงานเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายอย่างถาวรจนไม่สามารถทำงานได้ และคณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งได้ตรวจและวินิจฉัยแล้ว พนักงานจะได้รับการช่วยเหลือจาก สสวท. ดังนี้
1. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทุพพลภาพเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท
2. เงินค่าทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนในอัตรา 1 ใน 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเวลา 15 ปี
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานของพนักงานนำไปใช้กับลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยอนุโลม