กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท.

 

บัญชีกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน
แนบท้ายระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท. พ.ศ. 2560

 1. เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสมรสครั้งเดียว รายละ 3,000 บาท
 2. เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานหรือคู่สมรสในการคลอดบุตร ครั้งละ 3,000 บาท
 3. เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในการอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ครั้งเดียว รายละ 3,000 บาท
 4. เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ครั้งละ 2,000 บาท
 5. เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ปฏิบัติงาน รายละ 30,000 บาท บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รายละ 10,000 บาท
 6. เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านและอยู่อาศัยจริง หรือเป็นที่อยู่อาศัยจริงโดยมีหลักฐานประกอบ ประสบอัคคีภัย วินาศภัย และภัยธรรมชาติตามมูลค่าที่สูญเสียรายละไม่เกิน 30,000 บาท
 7. เงินกู้ยืมของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอัคคีภัย วินาศภัย วงเงินรายละไม่เกิน 300,000 บาท รายละเอียดและหลักเกฑณ์การกู้ยืมให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ความพร้อมเพรียงและเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม
 9. เงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกัน ดังนี้
  9.1 อายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี รายละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  9.2 อายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 20 ปี รายละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  9.3 อายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 30 ปี รายละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 10. รางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุและมีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นทองคำ 96.5% น้ำหนัก 15.16 กรัม (หนึ่งบาท) ในกรณีที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี ให้ทองคำ 96.5% น้ำหนัก 7.58 กรัม (สองสลึง) พร้อมโล่รางวัล