ค่าชดเชย

ค่าชดเชย
 สสวท. จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 1 เดือน
(2) ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 3 เดือน
(3) ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 6 เดือน
(4) ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 8 เดือน
(5) ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป จ่ายเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 10 เดือน
การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่ สสวท. ไม่ให้พนักงานทำงานต่อไป และไม่จ่ายเงินเดือนให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเหตุเกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดและหมายถึงกรณีที่พนักงานไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับเงินเดือนเพราะเหตุที่ สสวท. ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป หรือ เสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน