สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลในลักษณะอื่นๆ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี และดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นตำแหน่งบังคับบัญชาหรือผู้ปกครองขึ้นไป สามารถขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ได้ตามเกณฑ์

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สสวท. ตระหนักถึงความสำคัญและคุณภาพชีวิตของบุคลากร จึงได้จัดหาประโยชน์เกื้อกูลเพิ่มเติมจากระเบียบของ สสวท. เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและความมั่นคงให้กับพนักงาน และครอบครัว เช่น การกู้เงินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และทำความตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินกู้ในการซื้อที่อยู่อาศัย บ้าน ที่ดิน ชำระหนี้ รวมทั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

 

 

การกู้เงินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

สสวท. ได้จัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้พนักงานกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการศึกษาต่อนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ (อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี) หรือเพื่อซื้อสื่อ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 

 

สวัสดิการร่วมกับธฯาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สสวท. ได้จัดสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน สสวท. โดยทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกว่าบุคคลทั่วไป โดย สสวท. ได้ทำข้อตกลงกับ ธอส. ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อซื้อที่ดิน และอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 2. เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 3. เพื่อขยายต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากอันผูกพันที่ดินหรือธนาคาร หรือห้องชุดอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 5. เพื่อซื้อที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 6. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานของ สสวท. สำหรับผู้ที่จะขอใช้สวัสดิการมีเงินฝากมีอายุงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอกู้
 2. ไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สสวท. จำกัด หรือถ้ามี จำนวนเงินที่ผู้ขอกู้ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนให้แก่สหกรณ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินเงินเดือนที่ผู้ขอกู้ได้รับสุทธิจาก สสวท.
 3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา ถูกสั่งพักงานหรือถูกสอบสวนทางวินัยในความผิดอย่างร้ายแรง
 4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับ สสวท. และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

สวัสดิการร่วมกับธนาคารออมสิน

สสวท. ได้จัดสวัสดิการร่วมกับธนาคารออมสินไว้ 2 แบบ ได้แก่

 1. บันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างธนาคารออมสิน กับ สสวท. วงเงินกู้ 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อ
  1.1 ชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น
  1.2 ชำระหนี้สินอื่นที่มีหลักฐานอย่างชัดเจน เช่น หนี้เงินกู้บุคคล หรือนิติบุคคล หนี้สวัสดิการของหน่วยงาน ฯลฯ
 2. ข้อตกลงให้สินเชื่อแก่พนักงาน สสวท. ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ สสวท. มี 3 ประเภท ได้แก่
  2.1 สินเชื่อสวัสดิการตามข้อตกลง รายละไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนของผู้กู้ ซึ่งปรากฎในเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
  2.2 สินเชื่อไทรทอง (กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) ให้กู้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน
  2.3 การให้สินเชื่อเคหะเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยตามข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
  – ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
  – ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
  – ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
  – ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเองหรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
  – ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
  – ไถ่ถอนจำนองที่ดิน (พร้อมอาคาร) หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน
  (คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน สสวท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอกู้เงิน)