สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุ

 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุ สำหรับพนักงาน สสวท. ที่เกษียณอายุซึ่งได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบห้าปีขึ้นไป ซึ่งเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล ดังนี้

  1. ให้พนักงานที่เกษียณอายุมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และเทียบเท่าสิทธิของพนักงาน
  2. ให้จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานที่เกษียณอายุ และสิทธิตามระเบียบนี้ไม่เกินปีงบประมาณละห้าหมื่นบาท
    (สสวท. จะมีการทบทวนระเบียบนี้ทุก 3 ปี)