สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมกับ สกสค.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้สิทธิพนักงาน สสวท. สามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาถึงแก่กรรม (ช.พ.ค.) เพื่อเป็นการกุศล และมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทำงานสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม และสมาชิก ช.พ.ค. ดังกล่าว ยังสามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ให้กับคู่สมรสได้ เพื่อเป็นการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค.

มีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยต้องยื่นใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ เอกสารประกอบการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ช.พ.ค. จะแจ้งให้ทราบในวันสมัครและจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ช.พ.ค. ซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรางศึกษาธิการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.

เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ช.พ.ค. มีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยต้องยื่นใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ เอกสารประกอบการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ช.พ.ส. จะแจ้งให้ทราบในวันสมัครและจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ช.พ.ส. กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. รับเป็นสมาชิกแล้ว จะแจ้งให้ สสวท. ทราบเพื่อนำส่งเงินสงเคราะห์ดังกล่าว โดยหักจากเงินเดือนของสมาชิก และจัดส่งให้ ช.พ.ค., ช.พ.ส. เป็นรายเดือนต่อไป

  • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิก
  • ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก