สหกรณ์ออมทรัพย์ สสวท. จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สสวท. จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2521 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น
  2. รับฝากจากสมาชิก
  3. ให้สมาชิกกู้เงินตามความจำเป็นหรือมีประโยชน์
  4. กู้ยืมเงินเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
  5. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน หรือกู้ยืมเขามา
  6. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
  7. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
  8. กระทำการต่างๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้กระทำได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สสวท. จำกัด และขอทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สสวท. จำกัด