สโมสร สสวท.

 

สสวท. ได้จัดตั้งสโมสร สสวท. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีนิยม วัฒนธรรม การกีฬา การศึกษาและนันทนาการของผู้ปฏิบัติงาน
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ สสวท. และระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานอื่น
  3. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสโมสร สสวท.

สโมสร สสวท. บริหารงานโดยคณะกรรมการสโมสรซึ่งประกอบด้วยนายกสโมสรเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ และกรรมการในตำแหน่งอื่นอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  1. ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำนุบำรุงกิจการของสโมสรให้มีความยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง
  2. เสนอความคิดเห็นในกิจการของสโมสร
  3. สมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสร
  4. ได้รับการช่วยเหลือและผลประโยชน์ที่สโมสรจัดขึ้น
  5. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนนในเรื่องต่างๆ หรือร่วมกิจกรรมที่สโมสรจัดขึ้น