ผู้อำนวยการ สสวท. พบพนักงาน (04/05/2561)

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการคนที่ 11 ของ สสวท.พบพนักงานชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมนิดา สระเพียรชัย สสวท.