การเสวนา “IPST GURU Sharing ครั้งที่ 3 : สื่อเรียนยุคใหม่ สสวท.

ขอเชิญร่วมการเสวนา “IPST GURU Sharing ครั้งที่ 3 : สื่อเรียนยุคใหม่ สสวท.” ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. โดยเชิญกลุ่มผู้ชำนาญและนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร หนังสือเรียน จากสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากรบรรยาย

กำหนดการ
เวลา 08.45 – 09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 09.00 – 09.45 น.            การเสวนา: สื่อเรียนยุคใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์
วิทยากร:   นางสาวกมลนารี ลายคราม
นางฤทัย เพลงวัฒนา
นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด
เวลา 09.45 – 10.30 น.             การเสวนา: สื่อเรียนยุคใหม่ สาขาคณิตศาสตร์
วิทยากร:   นายภีมวัจน์ ธรรมใจ
นางสาวปฐมาภรณ์ อวชัย
เวลา 10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.45 –  11.30 น.              การเสวนา: สื่อเรียนยุคใหม่ สาขาเทคโนโลยี
วิทยากร:   นางสาวจีระพร สังขเวทัย
นายขจิต เมตตาเมธา
เวลา 11.30 – 12.00 น.             กิจกรรมถามตอบ ผู้เข้าร่วมการเสวนา

***ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ E-HR โดยเข้าไปที่  https://hris.ipst.ac.th/