กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 1. พนักงานจะได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก สสวท. อย่างไร
  – อายุงานไม่เกิน 8 ปี สมทบ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10%
  – อายุงาน 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 16 ปี สมทบเป็น 2 เท่า แต่ไม่เกิน 11%
  – อายุงาน 16 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 ปี สมทบเป็น 2 เท่า แต่ไม่เกิน 12%
  – อายุงาน 24 ปีขึ้นไป สมทบเป็น 2 เท่า แต่ไม่เกิน 13%
 2. เปลี่ยนแปลงเงินสะสมด้วยตนเองได้อย่างไร
  – สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสะสมได้ด้วยตนเองที่ระบบ e-HR ที่เมนูข้อมูลการลงทุน
  วิธีการเปลี่ยนแปลงเงินสะสม คลิก
  หมายเหตุ : หากแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินสะสมภายในวันที่ 15 ของเดือนจะมีผลภายในสิ้นเดือนนั้น
 3. เปลี่ยนแผนการลงทุน TMBAM ได้ด้วยตัวเองอย่างไร
  – สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ TMBAM
  วิธีการเปลี่ยนแผน คลิก