การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน

 1. คุณสมบัติของพนักงานที่จะได้เลื่อนเงินเดือนมีอะไรบ้าง ?
  – ในครึ่งปีที่แล้วมา (ผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา)
  1.1 มีเวลาทำงานรวมกันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  1.2 วันลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกินกว่า 22 วัน ยกเว้นการลาป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน
  1.3 มาทำงานสายไม่เกิน 15 ครั้ง
  1.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
  1.5 ไม่มีการขาดงาน
 2. พนักงานใหม่ จะต้องมาเริ่มปฏิบัติงานวันไหนคะจึงจะได้เลื่อนเงินเดือน เช่น ในรอบการประเมินของผลงาน 1 เม.ย. 2561 – 30 กันยายน 2561
  – ต้องเริ่มมาปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เพราะต้องมีเวลารวมกันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ถ้ามาหลังจากวันดังกล่าวจะไม่ได้รับการประเมินเลื่อนเงินเดือนในรอบนี้
 3. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประเมินเป็นอย่างไร
  – พนักงานเขียนผลงาน → ผู้บังคับบัญชา → ผู้กำกับ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ) → ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมผลการประเมิน → คณะกรรมการวินิจฉัยผลการประเมินผลงานในภาพรวมทั้งองค์กร