การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

 1. คุณสมบัติที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ?
  – ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1.1 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย มีวันลากิจและลาป่วยรวมกันเฉลี่ยไม่เกินปีงบประมาณละ 24 วัน
  1.2 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย ถูกลงโทษทางวินัย ไม่เกิน 1 ครั้ง
  1.3 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย มีสถิติการมาทำงานสายเฉลี่ยไม่เกินปีงบประมาณละ 10 ครั้ง
  1.4 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย ไม่มีการขาดงาน
  1.5 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย มีคะแนนผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
 2. วิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ?
  – มีขั้นตอนดังนี้
  2.1 พนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2560
  2.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ส่งแบบสรุปผลการต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ได้พิจารณาว่าเห็นควรต่อสัญญาจ้างหรือไม่
  2.3 หากผลอนุมัติ – ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ จัดทำสัญญาจ้างจำนวน 2 ชุด ให้ผู้เกี่ยวข้องลงชื่อ และส่งสัญญาจ้างให้พนักงาน 1 ชุด เก็บเข้าแฟ้มประวัติ 1 ชุด
  หากผลไม่อนุมัติ – ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป