ข่าวสาร/คลังความรู้

ข่าวสาร

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.45 น.) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID: 813 416 3854 หรือที่อยู่ลิงก์ https://zoom.us/j/8134163854?omn=97009776337 โดยมีวาระการประชุมดัง QR Code ด้านล่าง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

                               

 ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

ขอเชิญรับชม VDO ย้อนหลังกิจกรรมบรรยายออนไลน์หัวข้อ “Market Update 2024 รายงานสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567” โดย ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ลิงก์ดังนี้ https://bit.ly/3wfa7d1
และมีเอกสารประกอบการบรรยาย 

ขอเชิญรับชมวิดิโอย้อนหลังกิจกรรมบรรยายออนไลน์หัวข้อ “Market Update รายงานสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566” ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom โดย ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3RuG20c  และมีเอกสารประกอบการบรรยาย https://bit.ly/3NBpq5C 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ได้รับรางวัลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
โดยได้รับโล่รางวัลจากกระทรวงการคลัง ตามที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สสวท. ได้เข้าร่วม
“โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดที่ 14 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” โดยได้รับโล่รางวัลจากกระทรวงการคลัง นั้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สสวท. ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ แกรนด์บอลลูม ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ต่อไป เอกสารแนบ

      ด้วยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 14 จะครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และตามข้อบังคับของกองทุนฯ หมวด 4 คณะกรรมการกองทุน ข้อ 1 และ ข้อ 3 กำหนดให้ สสวท. แต่งตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน 4 คน มาแทนคณะกรรมการกองทุนที่จะพ้นตำแหน่งภายใน 30 วัน ก่อนครบวาระ นั้น
      ทั้งนี้ สสวท. ได้แต่งตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน และดำเนินการประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน 4 คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดที่ 15 ดังนี้

กรรมการฯ ฝ่ายนายจ้าง            กรรมการฯ ฝ่ายสมาชิก
1) นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ    1) นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ
2) นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม     2) นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
3) นางสาวโสภา วงศ์สิโรจน์กุล  3) นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
4) นางสาวชวนพิศ มาศแสวง     4) นายพชร  เทียมธารา
5) นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดที่ 15 มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กิจกรรมการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “การจัดการเงินส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom วิทยากรผู้บรรยายโดย คุณอรรถพล โชวใจมีสุข จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยมีเนื้อหาการบรรยายโดยสังเขป ดังนี้
– การจัดการการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น
– เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน
– เทคนิคการจัดการเงินด้วยเครื่องมือในยุคดิจิทัล
รับชมวิดิโอย้อนหลังกิจกรรม ได้ที่ลิงก์ bit.ly/44wWmSB
และ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม PVD Clinic เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนการเงินให้แก่กลุ่มสมาชิกผู้เกษียณอายุ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ออนไลน์ผ่าน Zoom เวลา 09:00-12.00 น. พูดคุยกับผู้แทนจาก บลจ.อีสท์สปริง เป็นรายบุคคล คนละ 15-20 นาที โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์
ผ่านทางแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ลิงก์ https://forms.gle/aCjYhsVVPTmGyMWr5  ทั้งนี้ ผู้จัดจะแจ้งคิวเวลาในการเข้ารับคำปรึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมกับ Link Zoom ให้ทุกท่านอีกครั้งต่อไป

กิจกรรมการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง” เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย คุณศรัณย์ธร อุปริพุทธิกุล จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบ E-HR ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดิโอย้อนหลังกิจกรรมการบรรยาย
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30* – 16.30 น. (เลื่อนเวลาเริ่มประชุม จากเดิม 09.30 น. เนื่องจากมีตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงเรียนปทุมคงคา)
ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID: 630 641 5502 หรือ ที่อยู่ลิงค์ https://zoom.us/j/6306415502
โดยมีวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังแนบ และขอมติจากสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โดยส่งมติผ่านทาง Google Form ดังนี้ https://forms.gle/NpjBDXtsKofBfArr8
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ที่นี่
1. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
2. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
3. รายงานงบดุลและรายการสอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. เอกสารประกอบการนำเสนอการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

กิจกรรมการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “จัดพอร์ตอย่างไรดี ในปี 2023” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย คุณณัฏฐ์ วัชรเมธีวรนันท์ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชม VDO ย้อนหลังกิจกรรมการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “จัดพอร์ตอย่างไรดีในปี 2023” ได้ที่นี่ คลิก 
กิจกรรมการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “การวางแผนเกษียณอายุและการบริหารเงินหลังเกษียณ” วิทยากรโดย ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางการเตรียมตัววางแผนการเกษียณอายุ และการบริหารการเงินภายหลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชม VDO ย้อนหลังกิจกรรมการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การวางแผนเกษียณอายุและการบริหารเงินหลังเกษียณ” คลิก วิดิโอ 1 และ วิดิโอ 2 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย และไฟล์ Excel การทำงบดุลและประมาณการรายรับรายจ่าย
กิจกรรมการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “อัพเดทเศรษฐกิจและมุมมองการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมแนะนำนโยบายการลงทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)” ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดยคุณณัฏฐ์ วัชรเมธีวรนันท์ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring Thailand มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและมุมมองการลงทุนในไตรมาส 4 ของปี 2565 ให้คำแนะนำด้านนโยบายการลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุน พร้อมร่วมพูดคุยและอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวข้องไปกับ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) และคณะกรรมการกองทุนฯ โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ คลิก พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. เข้ารับโล่รางวัลในงานประกาศผลและมอบรางวัลประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จาก “โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” จากกระทรวงการคลัง ณ แกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
การควบรวมกิจการระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) ดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศเลขที่ สน.65/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย จำกัด) ได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการกองทุนที่รองรับนโยบายการรับเงินงวดสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ สสวท. เรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน โดยรายละเอียดประเด็นการแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ในหมวด ต่าง ๆ ดังภาพ เอกสารสรุปประเด็นแก้ไข และข้อบังคับกองทุน ฉบับล่าสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

บลจ. ทหารไทย จำกัด ได้มอบสิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่ง บลจ.
ทหารไทย จำกัด ได้คำนึงถึงสมาชิกทั้งด้าน Wealth และ Health ทั้งนี้ สวัสดิการความคุ้มครองแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ และค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต ซึ่งค่ารักษาพยาบาล
กรณีอุบัติเหตุ วงเงินอยู่ที่อุบัติเหตุละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้สมาชิกสำรองจ่าย
และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเบิกค่ารักษากับ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (บริษัทประกัน)
ด้วยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 13 มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 และตามข้อบังคับของกองทุนฯ หมวด 4 คณะกรรมการกองทุน ข้อ 1 และ ข้อ 3 กำหนดให้ สสวท. แต่งตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน 4 คน มาแทนคณะกรรมการกองทุนชุดที่ 13 ที่จะพ้นตำแหน่งวาระ ภายใน 30 วัน ก่อนครบวาระ นั้น ทั้งนี้ สสวท. ได้แต่งตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน และดำเนินการประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน 4 คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ชุดที่ 14 ดังภาพ และมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

Info graphic

3 เทคนิค เลือกนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะสมลงตัว
เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) อย่างไร
3 เคล็ดลับสร้างเงินออมเพื่อเกษียณด้วย PVD 
มาวางแผนเงินออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บอกเลยเกษียณสบายแน่
นิสัยใช้เงิน บอกทางเดินชีวิต
ลองเปลี่ยนความเคยชินเป็นเงินลงทุน

  Video clips

Duration: 00:05:30
TMBAM Eastspring Published on Dec 3, 2018
 

TMBAM Eastspring Published on Sep 24, 2018

Smart Weekly Report

Smart Weekly Report ประจำปี 2565

Smart Weekly Report ประจำปี 2564

 

เอกสาร/คู่มือ

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คลิปคู่มือด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Clip VDO แนวทางในการจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เอกสารแนะนำแนวทางการจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีพ้นสมาชิกภาพ 
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.1
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.2
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.3
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.4
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.5
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.6
การจัดการเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ Ep.7         

Clip VDO การขอปรับอัตราเงินสะสมในระบบ E-hr
คู่มือการขอปรับอัตราเงินสะสมในระบบ E-hr (PDF)
คลิปวิดิโอการขอปรับอัตราเงินสะสมในระบบ E-hr (05.00 min.)

 สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

แผนการลงทุน

ระบบ FundLink M Choice

หากไม่มีใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุน (Statement) ให้ท่านอีเมล์แจ้งขอข้อมูลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านระบบ FundLink M Choice มาที่ psueb@ipst.ac.th (พรหทัย) ทางทีมงานจะดำเนินงานประสานขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งกลับให้ท่านทราบต่อไป