เปิดรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 
  • ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ด้านการบริหารจัดงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
– วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต้น 28,000 บาท
– วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต้น 37,000 บาท
– ค่ารักษาพยาบาล
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง
 
วิธีการสมัครและรายละเอียดงาน
เว็บไซต์ https://recruit.ipst.ac.th
 
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566