ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน ส่งคลิปวิดีโอ TikTok ในหัวข้อ IPSTStaffxTikTok ในกิจกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge”

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรจะจัดกิจกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันส่งคลิปวิดีโอ TikTok ในหัวข้อ IPSTStaffxTikTok เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ

Read more