ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมกรณีใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ

เมื่อพนักงานที่ยืมเงินโดยใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่าย HROD ผ่านการอบรมหรือพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานที่ยืมเงินนำเอกสารฉบับจริงทั้งหมดนำส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป

Read more