ค่ารักษาพยาบาล

อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน พนักงาน สสวท. และบุคคลใน ครอบครัวมีสิทธิในการเบิกจ่าย จำนวนเท่าใด ศึกษารายละเอียด ได้จากตารางประกอบดังนี้ รายการ พนักงาน บุคคลในครอบครัว 1. อัตราค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน วันละ 3,500 1,000 2. ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 6,000 –

Read more