การฝึกอบรมและพัฒนา

การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากร สสวท. มี ดังนี้
  1. การฝึกอบรมและพัฒนาภายใน สสวท. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้จัดให้
  2. การฝึกอบรมและพัฒนาภายนอก(ตามความต้องการของพนักงาน)
  3. วิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม เช่น การประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรม การสอนงาน เป็นต้น

Flowchart การขอใช้งบประมาณการพัฒนาตนเองของพนักงาน 


ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมกรณีใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ

  1. เมื่อพนักงานที่ยืมเงินโดยใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่าย HROD ผ่านการอบรมหรือพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้พนักงานที่ยืมเงินนำเอกสารฉบับจริงทั้งหมดนำส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป