การฝึกอบรมและพัฒนา

การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากร สสวท. มี ดังนี้
 1. การฝึกอบรมและพัฒนาภายใน สสวท. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้จัดให้
 2. การฝึกอบรมและพัฒนาภายนอก(ตามความต้องการของพนักงาน)
 3. วิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม เช่น การประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรม การสอนงาน เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการขอรับการฝึกอบรมของบุคลากร สสวท.


ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ (อบรมภายนอกแบบยืมเงิน)

 1. พนักงานทำบันทึกขออนุมัติหลักการ และขอใช้งบประมาณของฝ่าย HROD ผ่านผู้บังคับบัญชา
 2. ส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติมายังฝ่าย HROD
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่าย HROD ทำขออนุมัติ BR เพื่อให้พนักงานดำเนินการยืมเงินทดรองจ่าย
 4. เมื่อ BR ได้รับการอนุมัติแล้ว พนักงานสามารถเข้าไปทำบันทึกหนังสือเงินยืมทดรอง (AV) ในระบบ MIS เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้พนักงานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป

  ตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ (อบรมภายนอกแบบสำรองจ่ายหรือวางบิล)

 1. พนักงานทำบันทึกขออนุมัติหลักการ และขอใช้งบประมาณของฝ่าย HROD ผ่านผู้บังคับบัญชา
 2. ส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติมายังฝ่าย HROD
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่าย HROD ทำขออนุมัติ BR+BU แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
  3.1 กรณีพนักงานสำรองจ่ายไปก่อน
  3.2 กรณีวางบิล
 4. เมื่อ BR+BU ได้รับการอนุมัติแล้วให้พนักงานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป

  ตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมกรณีใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ

 1. เมื่อพนักงานที่ยืมเงินโดยใช้งบประมาณการพัฒนาจากฝ่าย HROD ผ่านการอบรมหรือพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้พนักงานที่ยืมเงินนำเอกสารฉบับจริงทั้งหมดนำส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป