กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก สสวท. อย่างไร – อายุงานไม่เกิน 8 ปี สมทบ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% – อายุงาน 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 16 ปี สมทบเป็น

Read more