การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

คุณสมบัติที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ? – ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.1 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย มีวันลากิจและลาป่วยรวมกันเฉลี่ยไม่เกินปีงบประมาณละ 24 วัน 1.2 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย ถูกลงโทษทางวินัย ไม่เกิน 1 ครั้ง 1.3 ตลอดอายุสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย มีสถิติการมาทำงานสายเฉลี่ยไม่เกินปีงบประมาณละ 10

Read more