รับสมัครคัดเลือกพนักงาน สสวท. เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ไปศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2562

สสวท. ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2562 จำนวน 1 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก/เน้นทางดาราศาสตร์และอวกาศ (Astronomy or Space Science) จึงขอเชิญชวนพนักงานที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

Read more