บัตรประจำตัวพนักงาน

บัตรพนักงานองค์การของรัฐ และบัตรพนักงาน สสวท. มีความแตกต่างกันอย่างไร ? – บัตรพนักงานองค์การของรัฐ เป็นบัตรที่ใช้แสดงตนกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก บัตรพนักงาน สสวท. ใช้สำหรับแสดงตนภายในหน่วยงาน และใช้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ใครที่สามารถมีบัตรพนักงานองค์การของรัฐ และบัตรพนักงาน สสวท. ? – บัตรพนักงานองค์การของรัฐ ผู้ที่มีสิทธิในการมีบัตรเฉพาะพนักงาน

Read more