ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ      ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ การประเมิน ตัวชี้วัดการดำเนินงานกรอบอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ เพื่อใช้ในการสรรหาผู้อำนวยการ ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ สสวท. และรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์

Read more