ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนากับหน่วยงานภายนอก

         ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอเวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมและพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกมาเพื่อทราบ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้      1.หลักสูตรการอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

Read more