สิทธิในการได้รับเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

  1. เงินเดือน พนักงานมีสิทธิจะได้รับเงินเดือนเฉพาะในวันที่มาทำงานรวมถึงวันหยุดและวันลา
  2. ค่าล่วงเวลา พนักงานที่ สสวท. ให้ทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานจะได้รับค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 1 1/2 เท่าของอัตราเงินเดือน ต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติ
  3. ค่าทำงานในวันหยุด พนักงานที่ สสวท. ให้ทำงานในวันหยุดจะได้รับเงินค่าทำงานในวันหยุด ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเงินเดือนในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด

หมายเหตุ

  • กรณีทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานจะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือนในวันทำงานปกติสำหรับเวลาที่ทำเกิน ทั้งนี้ สสวท. ขอความร่วมมือ ในวันทำงานเบิกได้ไม่เกิน 400 บาท/วัน วันหยุดเบิกได้ไม่เกิน 600 บาท/วัน
  • สิทธิในการได้รับเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดของลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับของพนักงาน