เงินทดแทน

 

พนักงานที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ สสวท. หรือการฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะได้รับเงินทดแทนจาก สสวท. ดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ และกรณีสถานพยาบาลของเอกชนจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 35,000 บาท
 2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
 3. ค่าทำศพจำนวน 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับผู้ที่ถึงแก่ความตาย
 4. ค่าทดแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนจ่ายตามอัตราต่อไปนี้
  (1) กรณีไม่สามารถทำงานได้ เป็นเวลาติดต่อกันได้เกิน 3 วันขึ้นไปจนกว่าจะทำงานได้แต่ไม่เกิน 1 ปี
  (2) กรณีที่สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายโดยจ่ายตามความสำคัญของอวัยวะที่สูญเสีย แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี
  (3) กรณีทุพพลภาพตามประเภทของการทุพพลภาพแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี ตามระยะเวลาที่ต้องจ่าย
  (4) กรณีที่พนักงานถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีกำหนด 8 ปี
  – ค่าทดแทนจะไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท (หมายความว่าเมื่อพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตและมีสิทธิจะได้รับค่าทดแทนกรณี (1)(2)(3) และ (4) ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนซึ่งจะไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท
  – หลักเกณฑ์เรื่องเงินทดแทนของพนักงาน นำไปใช้กับลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วย