การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

หมายเหตุ ต้องการสอบถามข้อมูลการเลื่อนตำแหน่งติดต่อคุณสุวิมล พีรทรัพย์ โทร. 1221